Se pot distinge mai multe tipuri de factori care au influenţă asupra calităţii muncii, intensităţii muncii şi performanţelor: factori politici, factori economici, factori ai mediului de muncă, factori individuali şi factori profesionali.

Acest raport a vizat factorii profesionali, factorii ce depind de angajator, respectiv de organizaţia CDI. În acest sens, principalele categorii de factori profesionali sunt: calitatea angajării, calitatea muncii, dezvoltarea profesională, managementul şi infrastructura CDI. Accentul este pus pe factorii profesionali ce au impact asupra creşterii performanţelor individuale în activitatea CDI. Raportul prezintă rezultatele unui studiu care a avut ca scop explorarea rolului şi influenţei factorilor profesionali asupra performanţei. Rezultatele raportate se bazează pe analiza datelor colectate de la cercetători din cadrul unităţilor de cercetare participante la proiect. Eşantionul (N=264) este echilibrat după gen şi grupa de vârstă, cu menţiunea că ponderea tinerilor sub 30 de ani este relativ mică (8%). Chestionarul administrat participanţilor a avut ca scop să colecteze percepţii privind nivelul de importanţă a criteriilor de performanţă şi gradul de influenţă a factorilor profesionali asupra performanţei în ocupaţiile CDI.

Factori profesionali cu impact major asupra performanței:

  • Calitatea resursei umane;
  • Crearea de parteneriate internaționale;
  • Nivelul de salarizare;
  • Infrastructura de cercetare;
  • Resursele financiare ale organizației;
  • Sistemul de apreciere și de compensare;
  • Birocrația excesivă (influență negativă);
  • Crearea de parteneriate naționale;
  • Calitatea șefilor de departamente CDI;
  • Autonomia în muncă.

Având în vedere numărul mare de factori profesionali luaţi în considerare, analiza a fost structurată pe două grupe de factori, care depind de calitatea angajării, calitatea muncii şi dezvoltarea profesională, respectiv de managementul în CDI şi resursele unităţii de cercetare.

 

Tabelul 1. Factori profesionali

Acronim Grup/Factori profesionali
  Calitatea angajării
Niv sal Nivelul de salarizare
Flex timp Flexibilitatea timpului de muncă
Stab post Stabilitatea postului
  Calitatea muncii
Autonom Autonomia în muncă (alegerea metodei, ordinea sarcinilor, alegerea echipei)
Intens Intensitatea muncii
Mediu fiz Mediul fizic de lucru (factori nocivi, securitate)
Mediu soc Mediul social de lucru
Loc & fac Locaţia şi facilităţile la locul de muncă (locuri parcare, cantină, …)
  Dezvoltarea profesională
Program Programul individual de dezvoltare profesională
Stagii Stagiile de instruire şi specializare
Afiliere Afilierea la organizaţii profesionale şi reţele de cercetare
  Managementul în CDI
Cal Sefi Calitatea profesională a şefilor de compartimente CDI
Eval Monitorizarea şi evaluarea anuală a performanţelor individuale
Stil cond Stilul de lidership (ce face, cum acţionează)
Birocr Birocraţia excesivă
Part intl Dezvoltarea de parteneriate internaţionale
Part nat Dezvoltarea de parteneriate naţionale
Promo Condiţiile de promovare şi menţinere pe post
Aprec Sistemul de apreciere şi compensare a performanţelor
Practici Metode / practici de management
  Resursele organizaţiei
Res Um Calitatea resursei umane
Infrastr Infrastructura de cercetare (tehnologii noi, competitive)
Res fin Resursele financiare ale organizaţiei de cercetare

 

În Figura 1 se prezintă gradul de influenţă al calitătii ocupaţiei asupra performanţei. Se observă că cea mai mare influenţă o are calitatea angajării, în special nivelul de salarizare. Între factorii din categoria dezvoltării profesionale, programul individual de dezvoltare profesională şi stagiile de instruire şi specializare au influenţa cea mai mare asupra creşterii performanţei.

Figura 1 Gradul de influenţă a calităţii ocupaţiei asupra creşterii performanţei (N=264)

În Figura 2 se prezintă gradul de influenţă a managementului şi resurselor organizaţiei asupra creşterii performanţei. Se observă că cea mai mare influenţă asupra performanţei o au: calitatea resursei umane, crearea de parteneriate internaţionale, birocraţia excesivă (influenţă negativă) şi infrastructura de cercetare.

Figura 2 Gradul de influenţă a managementului şi resurselor asupra creşterii performanţelor (N=264)

În ceea ce priveşte rolul factorilor profesionali în creşterea performanţei, birocraţia excesivă a fost evaluată negativ de către majoritatea respondenţilor. De asemenea, o influenţă negativă în anumite contexte de lucru o au şi alţi factori, cum sunt mediul de lucru nociv sau stresant şi intensitatea muncii.

Analiza relaţiei dintre factorii profesionali şi creşterea performanţei, pe baza valorilor medii ale gradului de influenţă şi a analizei corelaţiei, evidenţiază următorii factori majori, având un grad de influenţa mare şi foarte mare: calitatea resursei umane, crearea de parteneriate internaţionale, nivelul de salarizare, infrastructura de cercetare, resursele financiare ale organizaţiei, sistemul de aprecieri şi compensaţii, crearea de parteneriate naţionale, calitatea profesională a şefilor de departamente CDI, autonomia în muncă şi afilierea la organizaţii profesionale.

Categories: ChestionarDescoperiri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *